DET MENER JEG

VI SKAL BINDE KOMMUNEN BEDRE SAMMEN

Styr på økonomien – plads til velfærd

Vi sætter udvikling af velfærden først

Vores kommune er i en fantastisk udvikling, hvor borgere flytter hertil, lokalområderne blomstrer, flere børn kommer til og vores medborgere bliver ældre. Alt det kræver, at vi udvikler vores kommune. Der skal bygges nye plejecentre, nye børnehuse, en ny skole og idrætsfaciliteter. Samtidig er der behov for, at vi udvikler vores velfærd. Der skal være medarbejdere nok i institutionerne, borgerne skal have den rette behandling og de der har brug for hjælp, skal have den.

Alt dette kræver, at vi tør prioritere. Sige ja til forslag, der gavner den udvikling og nej til forslag, der ikke gør. I socialdemokratiet vil vi være garant for, at når pengene skal prioriteres, så sætter vi udvikling af velfærden først. 

Stram økonomisk styring

En af de væsentlige grunde til, at det gik galt med Holbæk Kommunes økonomi var, at styringen ikke var i orden. Budgetterne skred og der blev sat ind alt for sent. Det resulterede i store besparelser, når årets udgang var nået. 

I Socialdemokratiet fører vi en stram økonomisk styring for på den måde at undgå besparelser på velfærden. Vi vil følge budgetterne tæt og træffe de nødvendige beslutninger hurtigt, hvis et område kræver det.

Vi foreslår

 • Månedlige budgetopfølgninger til Kommunalbestyrelsen
 • At områder, der overskrider budgettet straks skal lave handleplaner og at de godkendes politisk
 • At de politiske udvalg igennem hele året arbejder med deres økonomi 

Vi vil afdrage kommunens gæld 

Holbæk Kommune har en for stor gæld. Selvom vi de sidste fire år har afdraget 150 millioner kroner af gælden, er vi ikke tilfredse endnu.

Vi foreslår derfor:

At kommunen i løbet af valgperioden afdrager 200 millioner kroner, hvilket svarer til en fjerdel af gælden.

Vi holder skatten i ro

En anden grund til, at det går bedre med Holbæk Kommunes økonomi er, at vi har fået et skatteniveau, der passer til den udvikling vi oplever i vores kommune.

I efteråret afskaffede vi dækningsafgiften for at støtte vores erhvervsliv. Det var der økonomisk råd til og efter COVID-19 var det en tiltrængt håndsrækning til vores erhvervsliv.

Socialdemokratiet mener, at vi nu har det skatteniveau, kommunen har nu. Vi vil derfor hverken hæve eller sænke skatten.

Et stærkt Erhvervsliv er afgørende

 

Vi har de seneste år oplevet en meget positiv udvikling med nye virksomheder i flere hjørner af Holbæk Kommune. Faktisk er erhvervslivet vokset med over 140 nye virksomheder. Erhvervslivet er afgørende og utrolig vigtig for udviklingen af vores kommune. Vi skal passe godt på de virksomheder vi har og så skal vi målrettet arbejde med at tiltrække nye.

En tæt dialog mellem kommune og virksomheder er vejen frem. Vi er tæt forbundne og har fælles interesser: Udvikling og lokale arbejdspladser skaber lokal stolthed og beskæftigelse.

Nem og simpel byggesagsbehandling

Vi skal som kommune være en stærk samarbejdspartner for erhvervslivet og vores myndighedsbehandling skal være enkel og fleksibel for virksomhederne. Selvsagt skal kommunen holde love og følge regler, men vores medarbejdere skal i udstrakt grad arbejde på at være pragmatiske og søge smidige løsninger for de virksomheder, der vil udvide, udbygge eller flytte hertil. Vi skal sikre, at der er medarbejdere nok og så vil vi påvirke Christiansborg til en mere simpel lovgivning på området. Det kan ikke være rigtigt, at man som mindre virksomhed skal bruge penge på en rådgiver bare for at kunne udfylde bygge sagsbehandlingen. 

Kvalificeret arbejdskraft

Vi skal sikre, at vores virksomheder altid kan få kvalificeret arbejdskraft. Det gør vi ved at tiltrække, søge og uddanne den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger – blandt andet ved fortsat at arbejde på at få nye uddannelser til kommunen.

Vi vil derudover have et tæt samarbejde med EUC og sikre, at flere tager en faglært uddannelse, da vi allerede nu mangler arbejdskraft på dette område.

Vi vil understøtte lokale iværksættere

I Socialdemokratiet foreslår vi, at der oprettes et lokalt iværksætterhus, hvor iværksættere med en drøm har mulighed for at låne kontor, få råd og vejledning og sparring til at opstarte en ny virksomhed.

Vi skal udnytte vores trafikale fordele

Holbæk Kommune ligger helt perfekt til at starte og drive virksomhed. Tæt på købehavn og udviklingen går stærkt hos vores vestelige nabo i Kalundborg. Det skal vi drage fordel af. Fremfor at lægge nye erhvervsarealer tæt op af beboelse i byerne, vil vi sikre, at der ligger attraktive erhvervsarealer langs de nuværende og kommende motorveje. På den måde giver vi virksomhederne de bedste betingelser og skåner vores byer for unødig trafikal belastning.

Sidst men ikke mindst skal vi sætte turbo på den grønne vækstmotor og understøtte det lokale erhvervsliv, så virksomhederne får de bedst mulige vilkår for at få del i de opgaver, der peger frem mod de grønne løsninger.

Holbæk som Uddannelsesby

 

Holbæk skal være en uddannelsesby. Det er noget af det, der betyder meget for os i Socialdemokratiet. Lokale uddannelser spiller en vigtig rolle i udviklingen af Holbæk Kommune og vores region.

Lokale uddannelser skaber liv. Når der er flere uddannelsesmuligheder, så er der flere unge, der vælger at blive i Holbæk Kommune, eller som kommer til og får øjnene op for vores skønne kommune. Uddannelse skaber vækst og udvikling i hele kommunen. Vores lokale virksomheder har brug for dygtige ansatte, og vi har brug for blandt andet flere pædagoger og lærere til vores institutioner, og hvorfor så ikke uddanne dem i Holbæk?

Centraliseringen af uddannelserne har ført til en skævvridning af vores land. Det skaber hverken bedre uddannelser eller giver et bedre studiemiljø for den studerende. Tværtimod har centraliseringen betydet, at færre får en uddannelse og det har haft store konsekvenser for hele Vestsjælland. Et af eksemplerne er lukningen af lærerseminariet i Holbæk. Efter man lukkede uddannelsen, har skoler i både Holbæk og Odsherred kommune haft svært ved at rekruttere lærere.

Vi skal tage et opgør med centraliseringen og have flere decentrale uddannelser. Det er allerede lykkedes at få sygeplejerskeuddannelsen, finansøkonomuddannelsen, stilladsarbejderuddannelsen og pædagoguddannelsen til Holbæk. Det rykker faktisk, når vi presser på i fællesskab. Arbejdet er langt fra slut og jeg vil fortsat arbejde for, at tiltrække flere uddannelser til gavn for hele kommunen.

Socialdemokratiet foreslår:

 • At tiltrække uddannelser, der passer vores egn og som kan være med til at løse nogle af de lokale udfordringer vi har med arbejdskraft. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få lærerseminaret tilbage til Holbæk og tiltrække bygningskonstruktøruddannelsen.
 • At bygge et uddannelsescampus, hvor sygeplejerskeuddannelsen, finansøkonomuddannelsen, pædagoguddannelsen og de kommende nye uddannelser kan ligge sammen. Vi foreslår, at den bliver en del af en ny stationsbygning ved Holbæk Station, så det er nemt for de pendlende studerende at komme til og fra uddannelsen.
 • At der bygges ungdomsboliger og lejeboliger, der er til at betale for de studerende

At der etableres miljøer i bymidten, der er attraktive for de studerende

Nærheden tilbage på ældreområdet

 

For Socialdemokratiet er ældreområdet en af vores vigtigste prioriteter. Alle har ret til en tryg og værdig alderdom. Vi tror på, at det er tid til at give nærheden tilbage på ældreområdet. Der skal være tid til den enkelte borger og medarbejderne skal have tid til at sætte deres faglighed i spil. For at det skal ske er der en udfordring, som kræver kommunalbestyrelsens fulde opmærksomhed: vi skal have rekrutteret flere medarbejdere. 

Nærhed kræver flere hænder 

En af de største udfordringer på ældreområdet er ikke manglende økonomi i sig selv, men at vi ikke kan rekruttere medarbejdere. Det er en udfordring som gælder hele landet og derfor skal vi tænke anerledes lokalt. Vi skal finde nye veje til at rekruttere medarbejde på ældreområdet. En del af løsningen ligger i, at give de nuværende medarbejdere bedre arbejdshvilkår eksempelvis ved at indføre et fastholdelsestillæg. Men derudover skal vi også sikre, at flere tager en uddannelse indenfor området. Derfor vil vi sikre, at der bliver lavet et lokalt partnerskab med FOA, vores ældreområde, lokale uddannelser og beskæftigelsesområdet, for at arbejde målrettet med rekrutteringen af nye medarbejdere. 

Vi vil også give flere unge mulighed for at få øjnene op for, hvor vigtigt arbejdet med ældre er, ved at lave kommunale ungdomsarbejdspladser på ældreområdet. De skal ikke erstatte faglærtes opgaver, men eksempelvis læse højt for de ældre på et plejecenter og andre opgaver som sikrer mindre ensomhed for de ældre og giver de unge interesse for at starte på en uddannelse indenfor ældreområdet.

Vi skal være den bedste kommune til at uddanne personale på ældreområdet og sikre, at den enkelte elev har glæde og stolthed ved sit fag. Der skal være gode forhold under uddannelsen, tid til lektier og ikke mindst hjælp, når der er brug for det.

Lad os sætte medarbejdernes faglighed mere i spil

De sidste år har vi knoklet får at få styr på økonomien og nu er det tid til at give vores medarbejdere bedre arbejdsforhold. Vi vil fjerne alt unødvendigt bureaukrati, give den lokale leder større beslutningskraft og sikre ordentlige økonomiske rammer, der gør at medarbejderne ikke skal løbe så stærkt. 

I for mange år er området blevet ensrettet og detailreguleret i en sådan grad, at medarbejderne har meget lidt beslutningskraft i hverdagen og fagligheden derfor ikke kommer i spil.

Vi vil indføre mindre teams, der har ansvar for en bestemt gruppe borgere, hvor der er god tid og hvor borgerne møder de samme medarbejdere frem for nye ansigter. Vi tror på, at det er en måde, hvor både borgerne vil få en bedre hjælp, men det vil også give medarbejderne ejerskab for deres arbejdsdag.

Med udgangspunkt i de anbefalinger der er i den analyse der er lavet på ældreområdet, kan der laves forsøg med at udføre arbejdet på en anden eller ny måde, hvor det afgørende er, at der gives plads til faglighed og udvikling. 

Sundhed og nærvær går hånd i hånd 

Socialdemokratiet vil investere i sundhedsfremme og forebyggelse, fordi vi ved, at det kan komme alle til gode. Alt for mange ældre føler sig ensomme. Sociale aktiviteter og samvær med andre, har stor betydning for livskvaliteten. Et socialt netværk samt fysisk og psykisk sundhed er grundlaget for at kunne klare sig selv og bevare hverdagen. 

Socialdemokraterne vil derfor arbejde for at sikre ældre mulighed for at deltage aktivt i kultur- og fritidslivet, og vi vil arbejde for, at de aktiviteter, der foregår i lokalområdet også bliver en del af de ældres hverdag og at seniorer har fysiske mødesteder.

Flere seniorboliger, akutpladser og plejehjem

Vores medborgere levere længere og længere. Det er en fantastisk udvikling, men den kræver, at vi indretter os anderledes end i dag. Vi vil sikre, at der bliver bygget flere seniorboliger i hele kommunen, så den større bolig kan skiftes ud med en mindre, når tiden er til det. Vi skal også have flere plejehjem, så vi kan sikre, at de ældre har mulighed for at få en plads. Og så vil vi indføre kommunale akutpladser. En kommunal akutplads er et kortvarigt eller midlertidigt ophold, hvor den ældre kan modtage observation, sygepleje og behandling døgnet rundt alle ugens dage, når borgeren bliver udskrevet fra hospitalet. På den måde sikres kvaliteten i din fortsatte pleje og behandling, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.

Vi skal have et hospice 

I Socialdemokratiet drømmer vi et hospice. Vores kommune rummer så utrolig mange smukke steder. Vi ved, at mange ældre når de når til slutningen af deres liv og deres pårørende ønsker en rolig sidste tid. Hvis man skal på Hospice er det ikke muligt i vores kommune. Det vil vi gerne lave om på.

Vi skal samle kommunen

 

I Holbæk Kommune bor vi ikke bare i en by eller landsby. Vi lever i et lokal­samfund, der hver især er sin egen. Hvert enkelt af vores lokalområder er med til at gøre Holbæk til en kommu­ne, som vi kan være stolte af.

Det er her, vi hilser på vores naboer, når vi møder dem hos købmanden. Det er her, børnene kender hinanden og altid kan finde en legekammerat. Det er her, de frivillige løfter i fælles­skab og de lokale ildsjæle søsætter gode idéer, der er til glæde og gavn for hele kommunen.

I socialdemokratiet er vi stolte af at bo i en kommune med så mange forskellige bysamfund og landområder. Kommunen er stor og det kræver politisk lederskab at sikre, at hele kommunen bliver udviklet og inddraget. Lige meget om man kommer fra Hagested, Jyderup, Holbæk eller en helt fjerde by, skal man opleve at være en del af kommunen. At være kommunalbestyrelse for hele kommunen og ikke blot ét bestemt område kræver, at vi altid ser kommunen som en helhed og ét fællesskab.

Vi tror på, at vi sammen kan samle kommunen og gøre Holbæk Kommune til et endnu stærkere fællesskab.

Vi foreslår:

 • At indføre dialogmøder i alle lokalfora
 • At lave udviklingsplaner for byerne i samarbejde med borgerne
 • At sikre boligudvikling i alle lokalområderne efter det lokale behov
 • At sikre jord til boligudvikling i alle lokalområder
 • At udnytte lovgivningen til at etablere boliger og erhverv i nedlagte virksomheder og landbrugsbedrifter
 • Skabe rum til sociale fællesskaber udenfor og indendørs
 • Vi vil være garant for, at lokalområderne bliver hørt inden politiske beslutninger
 • At sikre bedre cykelstiforbindelser mellem byerne
 • Lave et fælles arrangement for alle kommunens lokalområder, som hedder ’Lokalområdernes dag’, hvor vi kan lære af hinanden
 • At flytte borgmesterkontoret ud i lokalområderne en gang i kvartalet

sammen kan vi passe godt på naturen

 

I mange år har vi ikke passet godt nok på vores natur. Det gælder i Danmark, men det gælder også her i Holbæk Kommune.

For bare få år siden var ruden på bilen ofte helt fyldt med insekter, når vi kørte bil og man måtte bruge vinduesvisker for at kunne se ud af ruden. Kan du huske det? Sådan er det ikke den dag i dag. Mange bier og insekter er forsvundet og vi har glemt at dyrke naturen. Vi har brugt den, men vi har ikke passet godt nok på den. Det skal vi gøre op med.

I Socialdemokratiet er ambitionen klar:

Holbæk skal være spydspidskommune inden for naturgenopretning og naturpleje, skabe rammerne for en mangfoldig og varieret natur i hele kommune, markant forbedre biodiversiteten, styrke de rekreative værdier i naturen og engagere kommunens borgere i arbejdet. Initiativerne skal være en del af kommunens overordnede grønne politik om at reducere CO2 udledningen med 70 procent inden år 2030.

 • Vi vil skabe de nødvendige økonomiske, politiske og organisatoriske rammer
 • Vi vil etablere 4 kommunale naturgenopretnings- og naturplejeprojekter i valgperioden
 • Vi vil sætte gang i 4 skovrejsningsprojekter i valgperioden
 • Vi vil styrke de rekreative værdier og oplevelser i naturen
 • Vi vil mobilisere kommunale institutioner, private virksomheder og interesseorganisationer i en fælles indsats for at få mere vil natur
 • Vi vil skabe en øget bevidsthed og opmærksomhed blandt kommunens borgere om vigtigheden af en mangfoldig natur og stor biodiversitet
 • Vi vil lade græsset gro i rabatterne, ikke bare fordi det er økonomisk godt for kommunen, men fordi det styrker biodiversiteten.
 • Vi vil plante blomster, som bierne, sommerfugle og andre insekter kan nyde godt af.Vi vil sørge for, at kommunen opkøber dårlig landbrugsjord og skabe naturområder, hvor børn, ældre og alt derimellem kan komme og nyde naturen.

Naturen under vandet

Men naturen er ikke kun alt det vi kan se på land. En vigtig prioritet for at passe bedre på naturen, vil vi også passe godt på biodiversitet i den fjord vi har i kommunen.

Socialdemokratiet foreslår, at der laves en strategi for, hvordan vi kan øge biodiversitet i fjorden.

Vi foreslår derudover at der på lige fod med det vi til dagligt kender som kolonihaver, etableres havhaver. Hvor borgere kan være med til at dyrke tang, muslinger og andet natur, som gavner biodiversiteten.

Oprensning af Skarresø i Jyderup 

Socialdemokratiet foreslår også, at vi oprenser Skarresøen i Jyderup.

Før i tiden kunne lokale borgere og turister bade og fiske i søen. Desværre er søen igennem årene blevet forurenet og det er nu ikke længere muligt at opleve særlig meget liv i søen. Det vil vi lave om på. Projektet skal ske i samarbejde med lokale borgere, Kalundborg kommune og fonde.

Vi skal passe godt på vores natur og sikre, at der rundt i hele kommunen er åndehuller, hvor vi kan nyde og være en del af naturen.

Et godt sted at være barn

 

En god start på livet er det vigtigste fundament for en tryg og god opvækst. Vi ved, at den tidlige indsats er afgørende for barnets sproglige, faglige og sociale udvikling. Derfor mener vi, at børneområdet skal løftes i den kommende periode. Lige muligheder i livet starter i hjemmet, i daginstitutionen og i dagplejen.

En børnevenlig kommune

Vi skal skabe attraktive tilbud til alle børnefamilier, så de oplever, at Holbæk kommune er et godt og trygt sted at etablere sig som familie. Vi vil sikre, at der er pasningsgaranti og derfor vil vi sørge for, at der bygges nye daginstitutioner. Vi ønsker frit valg til alle typer pasningsordninger, og vi ønsker, at åbningstiderne bliver mere fleksible.

Minimumsnormeringer 

Forældre skal trygt kunne aflevere deres barn i en af vores daginstitutioner velvidende, at pædagogen har tiden til at støtte barnet i at udvikle sig. Det skylder vi både børnene, forældrene, pædagogerne og hinandens fremtid. Vi vil sørge for, at minimumsnormeringerne på børneområdet bliver til virkelighed så hurtigt som muligt

Gode arbejdsforhold for medarbejderne

Pædagogerne er utrolig vigtige. Hver dag løfter medarbejderne på børneområdet et kæmpe ansvar. Derfor vil vi sikre, at medarbejderne har ordentlige arbejdsforhold og at vi bedre kan rekruttere pædagoger. Det er der brug for, for at vi kan komme godt i mål med minimumsnormeringerne. For Socialdemokratiet er det afgørende at så mange som muligt er fagligt uddannet og at medarbejderne får mulighed for løbende at få efteruddannelse.

Socialdemokratiet foreslår:

 • At kommunen indgår årlige arbejdstidsaftaler med pædagogerne
 • At der igangsættes et partnerskab med den nye pædagoguddannelse, får at sikre at flere tager uddannelsen
 • At de medarbejdere der i dag arbejder på børneområdet som ufaglært får tilbudt pædagoguddannelsen og at kommunen giver økonomisk tilskud undervejs
 • At der afsættes midler af til efteruddannelse blandt medarbejderne

Mere tid til barnet

Socialdemokratiet oplever pædagogerne på daginstitutionsområdet som fagligt stærke og ansvarsbevidste. Men vi er klar over, at de rammer, som mange medarbejdere arbejder under ikke er optimale. For mange steder er ledelsesrummet begrænset, mens de pædagogiske medarbejdere mister en stor del af deres faglige frihed. Det sker blandt andet, når kommunen køber nye pædagogiske koncepter ind, uden at tage udgangspunkt i den enkelte institutions ressourcer. Det skal vi gøre op med. Socialdemokratiet vil give institutionerne større ro om rammerne, mere ansvar og større frihed til at sætte fagligheden i centrum.

Klimaet på dagsordenen – ikke i morgen, men i dag

 

Vi står med massive klimaudfordringer. I socialdemokratiet mener vi, at vi som kommune skal tage et stort ansvar for den grønne omstilling. Vi vil ikke vente på, at staten eller EU griber til handling, men vi vil sætte i gang lokalt.

Vi skal have nedbragt vores CO2-udslip med 70 procent i 2030

Vi vil arbejde målrettet for, at vores CO2-udslip bliver nedbragt med 70 procent inden 2030. Kommunen har allerede lagt planen for, hvordan det kan lade sig gøre. Vi vil sikre at det sker. Vi vil tage de svære samtaler med lokale og naboer, når solceller eller vindmøller skal sættes op. Vi vil sikre, at den grønne omstilling går hånd i hånd med god borgerinddragelse. Vi har nemlig set, hvad der sker, når borgerne ikke bliver inddraget godt nok. Så føler de sig kørt over og det går ikke.

Flere ladestandere, el-busser og gratis offentlig transport

Vi vil derudover gøre det nemmere at vælge de grønne tiltag. Eksempelvis vil vi arbejde målrettet med at få opsat flere ladestandere til elbiler og i samarbejde med det lokale busselskab gøre den offentlige transport både miljøvenlig og gratis. Flere skal vælge el-bussen til.

Flere skal tage cyklen

Vi vil gøre Holbæk til en sik­ker kommune at cykle i. Vi skal derfor fortsat udbyg­ge vores cykelstier børn og voksne kan færdes trygt, når de cykler til skole, fritidsaktiviteter, på arbejde eller blot ønsker at cykle en aftentur. Vi ønsker en kommune, der er bundet sam­men af sikre veje og cykelstier.

Opvarmning af vores huse og lejligheder skal være grønt

En anden stor klimasynder er opvarmningen af vores boliger. Holbæk by er den sidste by i Danmark, hvor husene er opvarmet af fossile brændstoffer. I socialdemokratiet vil vi sikre, at der lægges en konkret plan for, hvordan alle boligerne i Holbæk Kommune kan opvarmes med grøn energi.

Sammen kan vi give kommunen et kulturløft

 

Kulturen kan noget helt særligt. Den giver os oplevelser, bevæger os og skaber fællesskaber, hvor der er plads til alle. Rundt om i hele kommunen er kulturarrangementer med til at give hverdagen værdi og glæde for både børn og voksne. Det vil vi styrke og derfor vil Socialdemokratiet give kulturen et løft.

Vi foreslår

 • At fastholde kulturrygsækken, der er en gratis indgangen for rigtig mange børn til spændende kulturoplevelser
 • Lokale kulturarrangementer rundt i hele kommunen, og udveksling af arrangementer i lokalområderne.
 • Støtte til et bredt udbud af koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, museumsoplevelser og byrumsarrangementer, og gerne arrangementer, der kan turnere rundt i lokalområder i kommunen
 • Opbygge et unikt miljø omkring en ny teaterbygning på Holbæk havn
 • Gratis arrangementer med fællessang og dans, hvor børn, unge, voksne og ældre kan deltage uden forudsætninger, men til gengæld med vægt på hygge og gode sociale relationer
 • Lave et tværgående samarbejde til ”Bevæg dig for livet” – indsatsen til gavn for vores ældre medborgere
 • Vi vil fortsat udbygge vores tilbud om grundkurser til vores unge der ønsker en kunstnerisk uddannelse inden for bla. scenekunst, billedkunst, musik og fil mm.

Gode idræts-og foreningsfaciliteter i hele kommunen

Foreningslivet er i mange af vores lokalområder et samlingssted for rigtig mange borgere. Her mødes vi og dyrker sport eller en interesse, men det er også her vi mødes til en kop kaffe og en snak om, hvordan livet går.

Foreningslivet drives ofte af mange frivillige og de gør en kæmpe forskel for mange. Det skal være nemt at være en del af foreningslivet og faciliteterne skal være i top. Rigtig mange frivillige bruger oceaner af tid i de lokale foreninger, og det er vigtigt, at kommunen bakker op og understøtter dem.

I Socialdemokratiet ønsker vi en bred vifte af idræts- og foreningstilbud i hele kommunen.

Vi foreslår

 • At udbygge idrætsfaciliteterne i hele kommunen
 • Lave vedligeholdelsesplaner for både indendørs og udendørsfaciliteter i samarbejde med foreningerne
 • Afholde et årligt arrangement, hvor vi hylder alle de frivillige
 • En plan for, hvordan vi kan afbureaukratisere foreningsarbejdet og gøre det nemmere at være frivillig
 • At kommunen hjælper foreningerne med at fundraise, hvis de har en idé, de vil have bragt ud i livet.

Vi skal udvikle Holbæk Sportsby

Sportsbyen er blevet et markant varemærke for vores kommune. Mange af foreningerne har vokseværk og nye foreninger opstår i Sportsbyen. I Socialdemokratiet ønsker vi, at videreudvikle Sportsbyen. Det skal ske på en måde, hvor foreningerne bliver involveret og hvor det ikke sker på bekostning af de omkringliggende lokalområder.

Vi foreslår

 • At der igangsættes en proces med alle foreninger i Sportsbyen om videreudviklingen af Sportsbyen
 • At videreudviklingen tilgodeser de eksisterende foreninger og sikrer, at de har plads i fremtiden
 • At foreningerne i de omkringliggende lokalområder indkaldes til årlige møder, for at drøfte, hvordan det går med deres foreninger.

Vi skal bevare en høj beskæftigelse

 

Ledigheden har aldrig før været så lav som den er i vores kommune nu. Det er godt. Både for kommunens økonomi og for de mange mennesker, der er kommet i arbejde. For rigtig mange mennesker er arbejdet nemlig en vigtig del af vores identitet.

I Socialdemokratiet vil vi arbejde målrettet mod at bevare en høj beskæftigelse og dermed sikre, at så mange mennesker som muligt er en del af et arbejdsfællesskab.

Vi skal se det hele menneske

I Socialdemokratiet er det vigtigt, at alle får den hjælp, de har brug for, når de står udenfor arbejdsmarkedet.

Nogle kan komme hurtigt tilbage i job og skal kortvarigt have støtte. Andre har flere udfordringer med flere udfordringer, som skal løses, før at de er klar til at arbejde. Det kan være psykiske eller fysiske lidelser, boligmangel eller noget andet. For os er det vigtigt, at borgeren ikke kastes rundt i systemet, men får en håndholdt hjælp. Vi vil give medarbejderne tid og ressourcer til at kunne hjælpe borgerne bedst. 

Fokus på opkvalificering og efteruddannelse

Nogle borgere oplever, at deres kompetencer skal opgraderes, for at de lettere kan finde job i fremtiden på et arbejdsmarked, der stiller stadigt større krav. Vi skal som kommune give mulighed og hjælp til, at borgeren kan få den rette opkvalificering og efteruddannelse. 

Indsats for de unge voksne som er blevet forandringsparate sent

I socialdemokratiet er vi optaget af, at give de unge voksne mulighed for at finde fodfæste i deres liv. Ikke alle er klar til at træde ind på en ungdomsuddannelse på samme tid og for ungegruppen mellem 25-30 år, ønsker vi en særlig indsats. Vi skal blandt andet kunne tilbyde muligheden for at kunne færdiggøre 10. klasse og starte grundforløb samtidig. 

Flere ungdomsarbejdspladser og kommunale flexjobs

Som kommune skal vi gå forrest at skabe blandede typer af arbejdspladser. Vi kan som kommune blive langt bedre til at ansætte unge og borgere i flexjob og vi foreslår derfor, at der etableres flere ungdomsarbejdspladser og kommunale flexjobs. 

Et tæt samarbejde med omkringliggende kommuner

Jobcentret skal yde en god service overfor virksomhederne. Det betyder også, at når jobcentret ikke

selv har nogle ledige kandidater, skal de samarbejde med de omkringliggende jobcentre, så virksomhederne ikke oplever at gå forgæves, når de går til jobcenteret. Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan bevare arbejdspladserne i Holbæk Kommune.

FOLKESKOLE

 

Vi vil passe godt på folkeskolen

For Socialdemokratiet er folkeskolen et af de absolutte vigtigste områder.

Vi vil i den næste periode sikre, at skoleområdet bliver prioriteret med klare politiske mål og med en økonomi der gør, at skolerne kan give børnene de bedste forudsætninger. Vi vil sikre ro på skoleområdet og give alle skoler de bedste muligheder for at lykkes med frihedsforsøget

Folkeskolerne er sat fri

Efter mange år med topstyrring er skolerne i Holbæk Kommune sat fri. Fri fra lovgivning og regler, der ikke giver mening. Fri til at skabe den bedste skole for børnene.

I Socialdemokratiet vil vi sikre, at beslutningskraften bliver på de enkelte skoler. Også når frihedsforsøget er slut. Vi tror nemlig på, at det skaber ejerskab og stolthed, når de der er en del af skolen bestemmer over skolen. Om skoledagen skal være kort eller lang, om man vil bruge nationale test, om man vil indføre gratis morgenmad til eleverne, indføre nye fag eller arbejde med bestemte værdier, skal være helt op til den enkelte skole.

Det vi så vil forvente den anden vej er:

 1. At langt flere unge kommer godt videre på en ungdomsuddannelse
 2. At der arbejdes med elevernes trivsel og at der skal arbejdes målrettet med skoleværing
 3. At der skal være plads til både de energiske piger og de stille drenge. Folkeskolen skal indrettes efter de elever der går der og at alle uanset fagligt og socialt niveau bliver udfordres
 4. At medarbejderne har ordentlige arbejdsforhold med plads til forberedelse og fordybelse
 5. At eleverne bliver inddraget i hverdagen på deres skole
 6. At ordblindhed bliver opdaget så tidligt som muligt, og at børnene får den hjælp de har brug for

Vi vil bevare alle skoler

Hvis børnetallet på en lokal skole er faldende vil det socialdemokratiske svar aldrig være, at skolen skal lukke. Tværtimod ser vi det som en vigtig opgave, at alle de skoler der er i kommunen bliver bevaret. Vi ved godt, at det på den korte bane er dyrere at drive en lille skole, men på den lange bane tror vi på, at skolen i lokalområdet har en kæmpe værdi – både for de børn, der går i den og for livet lokalområdet. Vi er villige til at bruge ekstra kroner for at bevare de mindre skoler og så vil vi boligudvikle målrettet børnefamilier i de områder, hvor vi ser at børnetallet er faldende.

Fra stordrift til nærledelse

Et af de resultater som vi er mest stolte over i den sidste periode er, at vi har lavet en ny skolestruktur. Vi tror nemlig ikke på stordrift, men er sikre på, at nærledelse giver den bedste folkeskole.

Vi vil bevare den decentrale skolestruktur og sikre, at der ikke laves nye strukturændringer på skoleområdet de næste mange år. Vi tror på, at skolerne har brug for ro.

Ordblindevenlige skoler

Mange børn, unge og voksne er ordblinde. Desværre oplever alt for mange stadig, at det opdages sent i livet. Mange går igennem en hel barndom uden at vide, at grunden til at de har svært ved at læse og skrive er, at de er ordblinde. I Socialdemokratiet vi sikre, at alle ordblinde opdages så tidligt som muligt og at hjælpen kommer fra start.

Vi skal som kommune sætte fælles mål for, hvordan vi hjælper børn med ordblindhed bedst og så tidligt som muligt. Det kan eksempelvis være ved opfølgning på læseudviklingen, systematisk kortlægning og registrering af læsefærdigheder, at sørge for, at lærerne har kompetencerne til at kunne integrere læse/skriveteknologi i undervisningen og meget andet.

Vi ser det som en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen at sikre, at rammerne er i orden. Dette gælder både i folkeskolen og i 10. klasse. Derfor vil vi foreslå, at der ved de kommende budgetforhandlinger sættes økonomi af målrettet dette område.

 

 

det specialiserede socialområde

 

En god sagsbehandling 

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at borgere, der har brug for hjælp får den hjælp, de har brug for. Det gælder alle børn og voksne på det specialiserede område. For at det kan lade sig gøre er der brug for en særlig indsats rettet mod sagsbehandlingen, sagsopfølgninger og dokumentation og en bedre styring af økonomien på området. Vi vil sikre borgernes retssikkerhed og at kvalitet spiller en større rolle en kvantitet, når en beslutning skal træffes.

Socialdemokratiet vil styrke det specialiserede socialområde blandet andet ved at sikre, at der er medarbejdere nok, så borgerne får hjælp i rette tid, og at der bliver fulgt op på borgernes forløb.

Ingen afgørelse op til weekenden

Når en borger har bedt om hjælp eller støtte og afventer svar fra kommunen, er det vigtigt, at vi har den bedste dialog som muligt. Mange borgere bliver nervøse, når kommunen skriver og derfor er det vigtigt, at de kan få fat på kommunen, hvis de er i tvivl om, hvad mailen betyder. Derfor mener vi, at alle afgørelser og information til borgerne ikke må ske om fredagen.

Plads til alle

Borgere med psykiske eller fysiske handicap er præcis lige meget værd som alle andre. Vi vil forpligte os til, at finde en plads til alle – uanset evner og mulighed. Fysisk og psykisk handicappede skal gennem en helhedsorienteret indsats sikres mulighed for en tilværelse i et inkluderende fællesskab.

Medborgere med et handicap skal garanteres samme adgang til den grundlæggende velfærd. Der skal skabes bofællesskaber for såvel yngre som ældre, og vi vil sikre efterlevelse

af den politik, vi vedtager på handicapområdet. Det skal bl.a. ske ved at sørge for, at der er fokus på tilgængelighed, både når det gælder det fysiske rum, eksempelvis til kommunens bygninger og når det gælder elektronisk tilgængelighed for synshandicappede eller hørehæmmede. Ligeledes vil vi arbejde for, at Center for specialundervisning, CSU, i Holbæk, også i fremtiden kan hjælpe vores unge borgere, der har problemer med indlæring og adfærd.

Alle skal have et sted at bo

Vi vil sikre, at alle hjemløse får en egnet varig bolig. Vi mener, at vi som kommune har et ansvar for at sikre, at de hjemløse ikke bare kommer på et forsorgshjem, men får den rette hjælp til at være herre i eget liv og derfor vil vi sikre dem en egnet varig bolig.