Politisk aftale
For valgperioden 2018-21 for Holbæk Kommune

Følgende partier og liste er en del af aftalen:

Socialdemokratiet

Dansk Folkeparti

Enhedslisten

Socialistisk Folkeparti

Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Holbæk kommune står foran store udfordringer i de kommende år. Økonomien er stram og velfærden er i bund. Demokratiet har brug for udvikling og den grønne omstilling halter bagud. Det ønsker partierne bag denne aftale at rette op på. Vores udgangspunkt er den indgåede budgetaftale for 2018.

Vi vil have fokus på genopretningen af den borgernære velfærd og på udvikling af kerneopgaverne– vi ønsker ikke bare lige tilbud, men lige muligheder for alle. Vi skal forandre indsatsen, så de penge der bruges, skaber en reel forskel for borgeren og sikrer grundlag for en ordentlig velfærd fremadrettet. Vi vil i den forbindelse tilstræbe at udnytte servicerammen fuldt ud også i de kommende år. Vi vil investere i mennesker.

En skarp økonomisk styring

Opstart og udgangspunktet er budget 2018 som sætter retning for, hvad vi vil og hvad vi kan. Genopretning af kommunens økonomi og velfærd er uadskillelige.

Der fastholdes et skærpet fokus på budgetoverholdelse. Fagudvalg og Økonomiudvalg følger op på udviklingen i budgetterne på alle områder hver måned. Byrådet bliver løbende orienteret ved budgetrevisionerne.

De vedtagne styringsprincipper fastholdes – dog præciseres det, at omprioriteringer/budgetreduktioner, der medfører serviceforringelser altid besluttes i byrådet, ligesom der åbnes op for omprioriteringer, der går på tværs af fagudvalg.

For at sikre det nødvendige ejerskab i hele byrådet til kommunens samlede budget og til fagområdernes budgetter, tilrettelægges den årlige budgetproces, således at der sikres tilstrækkelig tid til at drøfte og bearbejde forslag til eventuelle omprioriteringer i fagudvalg, økonomiudvalget og byrådet. Vi skal arbejde ud fra realistiske budgetter, som tager højde for den demografiske udvikling. I denne proces skal medarbejderne inddrages.

Der skal skabes arbejdsglæde i hele organisationen, hvor enhver medarbejders indsats bliver taget alvorligt. Herved sikres bedre forhold for den enkelte og den samlede organisation. Kommunens medarbejdere skal inddrages i højere grad end hidtil, før der træffes større beslutninger med indflydelse på medarbejdernes arbejdsvilkår. Det gælder f.eks. forslag til strukturændringer, til overordnede politikker og til budgetterne. Ligeledes vil vi opfordre til, at der arbejdes videre med at sikre medarbejdernes inddragelse på kerneopgaveniveauet, f.eks. i MED-strukturen.

Derfor skaber vi blandt andet et ekstra led i MED-strukturen, som sikrer medarbejdernes medinddragelse på udvalgsniveau.

Vi skal lave indsatser, så de penge der bruges, skaber en reel forskel for borgeren og sikrer vores kommune varige økonomiske gevinster. Derfor skal puljemidler søges i højere grad.
Parterne er enige om følgende økonomiske målsætninger:

  1. En fuld udnyttelse af servicerammen i hele valgperioden
  2. Det akutte renoveringsefterslæb på bygninger, veje, broer og bygningsværker vil vi få indhentet inden valgperiodens udløb.
  3. Anlægsrammen til løbende vedligeholdelse, renovering samt nye anlægsinvesteringer skal udgøre min. 150 mio. årligt ultimo valgperioden
  4. Den gennemsnitlige likviditet må ikke komme under 100 mio. i valgperioden, og ultimo valgperioden skal den udgøre min. 150 mio under hensyntagen til punkt 1.
  5. Kommunens langsigtede gæld skal ultimo valgperioden være nedbragt med min. 150 mio.

Kommuneskat, dækningsafgift og grundskyld tilpasses om muligt som konsekvens af ovenstående – både i opad- og nedadgående retning.

Frihed til faglighed

Der skal sættes gang i en proces for decentralisering, der skal føre til, at beslutningskompetencen ligger så tæt på opgaven som muligt, hvor det giver mening. Herunder skal centraliserede opgaver lægges tilbage til de enkelte enheder, der hvor det giver mening – eksempelvis rengøringen og ejendomsservice. Desuden vil vi sikre, at det i langt højere grad bliver muligt at handle lokalt. I takt med at opgavetilpasningen realiseres, tilpasses ledelsesstrukturen i den samlede kommunale organisation. Antallet af ledelseslag skal reduceres.

Der nedsættes et koordinerende projektudvalg med start 1. august 2018, der har ansvar for arbejdet med decentralisering. Der afholdes et temamøde for byrådet i primo 2018, hvorefter Økonomiudvalget udarbejder et kommissorium for arbejdet, der besluttes i byrådet.

Den sociale velfærd skal udvikles

Vores indsats for de udsatte, de psykisk sårbare og mennesker med handicap skal forstærkes, så borgerne får genskabt tilliden og troen på, at kommunen er der for at afhjælpe deres problemer for dem selv og deres familiers problemer i dagligdagen. En indsats som vil blive målrettet den enkeltes samlede situation i samarbejde med de øvrige velfærdsområder.

Det gør vi bl.a. ved at nedsætte et Social Udvalg, som får særligt ansvar for indsatsen på dette område.

Både handicapråd og udsatteråd forankres i dette udvalg

En samlet kommune

Vores lokale samfund er en vigtig del af Holbæk Kommune. Her kommer man hinanden ved, vi bor ikke bare i en by eller landsby – vi lever i et lokalsamfund, og vi er en del af et fællesskab. Kommunen skal opleves som en samlende enhed med muligheder for forskellighed i alle lokalsamfund.

Vi vil bevare og udvikle de lokale daginstitutioner og folkeskoler. Det kræver, at vi gør noget aktivt – og at vi gør det i et tæt og forpligtende samarbejde med hele lokalsamfundet. Vi skal sætte gang i en udvikling, der vender tendensen, så de faldende børnetal afløses af tilflytning af flere børnefamilier til lokalsamfundene. Det er nødvendigt, hvis kvaliteten i børnenes institutioner skal fastholdes og forbedres.

Vi vil et endnu tættere samarbejde med befolkningen i lokalsamfundene om at udarbejde lokale udviklingsplaner. Planerne skal følges op af strategier, hvor det beskrives, hvordan vi sammen vil forfølge lokale visioner og målsætninger. Udviklingsplanerne/strategierne skal som minimum indeholde beskrivelse af områdets særkende og lokale kvaliteter, af ressourcer og udfordringer. Der skal tillige være en plan for opretholdelse og udvikling af de lokale daginstitutioner og folkeskoler – og en lokal bosætningsstrategi, der både tilgodeser børnefamilier samt behovet for senior-/ældreboliger.

Der nedsættes et projektudvalg for Lokal Udvikling, hvor arbejdet med en samlet kommune skal foregå.

En grøn kommune

Vi udarbejder en grøn klimapolitik, som efterfølgende indgår i alle former for kommunalt nybyggeri og renoveringsarbejde. Udfasning af pesticider og sprøjtemidler på kommunale arealer sker i løbet valgperioden.

Naturen i Holbæk Kommune er tiltrækkende for både borgere og turister. Derfor skal der igen satses på naturpleje, naturgenopretning og befolkningens adgang til at opleve naturen.

Vi vil begrænse ”smid-væk” kulturen og spare på ressourcerne overalt i den kommunale organisation. I vores indkøbspolitik skal der være fokus på bæredygtige produkter.

50 procent af de basale råvarer i de kommunale køkkener, skal være økologisk produceret.

Trafiksikkerhed

De få afsatte midler i budgettet skal bruges til at sikre den bedste sikkerhed for vores mange brugere, det kunne være 2-1 veje, krydsninger af trafikeret veje. Trafiksikkerhedsplanen skal revideres i løbet af byrådsperioden.

Vækst og Erhverv

Vi vil i fællesskab med Holbæk Erhvervsforum og symbiosenetværket,udarbejde en vision så samarbejdsgrundlaget kan blive endnu mere frugtbart til glæde og gavn for os alle.

Enhver borger og virksomhed, der henvender sig til kommunen skal føle sig hørt og taget alvorligt.  Ligesom det skal være nemt for den enkelte borger at finde vej i den kommunale organisation, skal det være nemt let at etablere sig og skabe virksomhed i Holbæk Kommune.

Der skal være fokus på erhvervsklimaet og erhvervsvenligheden. Det gælder blandt andet hurtig sagsbehandling og arbejde hen imod en etablering af attraktive erhvervsgrunde ud mod både motorvej og motortrafikvej, hvilket ny planlov giver nye muligheder for.                                                                                                                                                                                                        

Socioøkonomiske arbejdspladser skal undersøges og projekter skal afprøves.

Mulighederne for at sikre de unges uddannelse, fremme væksten i erhvervslivet, skabe flere lokale arbejdspladser og færre på offentlig forsørgelse hænger tæt sammen – og udfordringer ændrer sig hele tiden.

Vi vil invitere de lokale uddannelsesinstitutioner, Erhvervsforum samt arbejdsmarkedets parter til forpligtende samarbejde om, hvordan vi bedst muligt kan fremme fælles målsætninger med de midler, der er til rådighed.

Hvis der er opbakning til det blandt parterne, opretter vi et lokalt Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsråd.

I Holbæk Kommune er der desværre alt for mange mennesker, der har været på offentlig forsørgelse i al for lang tid. Der er derfor behov for en helt særlig indsats for at få flere med i arbejdsfællesskabet.

Konkret vil vi arbejde målrettet for, at der kommer flere socioøkonomiske arbejdspladser i kommunen, og vi vil lave en forsøgsordning med småjobs (målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere), som den der er forsøgt i Århus Kommune.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en nyskabelse, der kræver stor lokalpolitisk opmærksomhed, og samtidig har den mange berøringsflader (fx kerneområdet Uddannelse til Alle, folkeskolernes udskoling, de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet).

For at komme bedst muligt fra start er der behov for et grundigt for- og samarbejde. Derfor opretter vi et Projektudvalg målrettet unge og uddannelse, herunder forberedelse af FGU’en.

Tilliden skal tilbage i Holbæk Kommune

Engagerede medarbejdere er kommunens stærkeste ressource, det er vigtigt, at deres kritikpunkter og forslag bliver hørt. Vi vil sikre, at det er trygt som kommunal medarbejder at sige sin mening. Det må aldrig være sådan, at medarbejdere er bange for, at bruge sin ytringsfrihed. Hvis medarbejderne ikke fortæller os om problemerne, kan vi ikke som politikere gøre noget ved det.

Holbæk den 24/11-2017

Christina Krzyrosiak Hansen

John Harpøth

Karen Thestrup Clausen

Bente Røttig

Sine Agerholm